Edinburgh Folk Club Photo Page

Edinburgh Folk Club
The Burns Supper @ Edinburgh Folk Club 23/01/08. Click on pic for larger image