Edinburgh Folk Club Photo Page

Edinburgh Folk Club
Dick Gaughan at Edinburgh Folk Club 09/01/08. Click on pic for larger image